05.09.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Eylül 12, 2013 No Comments »
05.09.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

05.09.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER Başkanlığında Meclis Üyeleri, Veli ÖZGER, Abdullah ERKANAL, Ömer ÇOBAN, Osman ÜNAL, İsmail AKKAYA, Erol GÖKBAYRAK, Ali İhsan AVCI ve Halil İbrahim KAFES’ten müteşekkil olarak, 9 Üye ile 20.06.2013 Perşembe günü saat 11:45’te Belediyemiz Başkanlık odasında olağanüstü olarak toplandı. Açılış ve Yoklama yapıldı. Yapılan Yoklama sonunda Meclis üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın katılmadığı görüldü. Toplantıya 9 meclis üyesinin katıldığı görülerek Haziran 2013 Ayı Olağanüstü Meclis toplantısının yapılmasına ittifakla karar verildi. Oturum açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:Meclis Başkanı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2013 tarih ve 201 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı, Burdur , Tefenni,Çavdır Devlet yolu 60+800.00 – 62+ 300,00arası ilçemiz sınırları içerisinde kalan kesimi Karayolları Bölge Müdürlüğünce 1/1000 kadastro imar planlı harita üzerine işlenerek gönderilmiştir. Hazırlanan planın Belediyemiz Meclisinde onaylanarak kararı ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi istediğini bildirdi. Meclis Başkanı,konu hakkında konuşmak ve görüşü olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü. Meclis Başkanı oylamaya sunuyorum dedi. Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:Meclis Başkanı; Karamanlı Gençlik Spor Kulübü Başkanlığının 29.07.2013 tarihinde 546 sayılı dilekçesinde belirtilen ve Karamanlı merkezinde ve Yeşilova Caddesinde1(bir)TL. alınmasıolduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı;İlçemiz çarşı içi ve Yeşilova Caddesi üzerine uygun yerlerde park eden araçlardan makbuz karşılığı 1(bir)TL.ücret alınması olduğunu bildirdi. Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda gündemin ikinci maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile dilekçe Red edilmiştir.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:Meclis Başkanı; Gökselkaya Mermer Maden Sanayi Ltd.Şti. ve Köylü Mermer Sanayi Ltd.Şti. dilekçesinin görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı; Belediyemizden almış oldukları ve imarda sanayi alanı olarak görülen Gökselkaya Mermer Maden Sanayi Ltd.Şti. adına kayıtlı 22836 parseldeki 7251,36 m2lik ileKöylü Mermer Sanayi Ltd.Şti. adına kayıtlı 22743 parseldeki 7662,70 m2lik arsamızda bulunan ve şuanda faaliyet göstermekte olan mermer fabrikalarımıza ek yatırım yaparak İlçe ekonomisine katkıda bulunmak adına iş sahalarımızı büyütmek istiyoruz. Bunun içinde arsalarımızın belirtilen Yeşilova yolundan 15 m2lik ve diğer cephelerden de 10 m2 çekme maddesini 5 m2ye düşürülmesi olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı gündemin 3. Maddesini oylamaya sunuyorum dedi; Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda ve Meclis Üyesi Erol GÖKBAYRAK’ınGökselkaya Mermer Maden Sanayi Ltd.Şti. ortaklarından olması nedeniyle 5 oy Red 3 oy Kabul olduğu görülerek red edilmiştir REd oyu verenler Meclis Üyeleri; Veli ÖZGER, H.İbrahim KAFES, Osman ÜNAL, İsmail AKKAYA, A.İhsan AVCI kabul oyu veren Meclis Üyeleri ; Abdullah ERKANAL, Ömer ÇOBAN ve Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER olduğu görüldü.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:Meclis Başkanı; Hatice ÖZKILINÇ ‘ ın vermiş olduğu dilekçesinde Cami Mahallesinde bulunan ve vefat eden babası (Eyüp TÜMEN) adına kayıtlı 114 ada 7 parseldeki Karamanlı Belediyesi Tüzel kişiliğine ait 741529 mikraı hisseyi Eyüp TÜMEN varisleri olarak satın almak olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı; gündemin 4. Maddesinde Hatice ÖZKILINÇ ‘ ın vermiş olduğu dilekçede vefat eden babasının (Eyüp TÜMEN) adına kayıtlı 114 ada 7. Parseldeki Karamanlı Belediye Tüzel Kişiliğine ait 741529 miktarındaki hisseyi satın almasını oylamaya sunuyorum dedi. Meclis Üyesi MehmetÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:Meclis Başkanı ; Veli ÖZGER ‘in vermiş olduğu dilekçesinin görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 5.maddesi Meclis Üyesi Veli ÖZGER’ in vermiş olduğu dilekçesinde Eşeler Mahallesi ara sokak ve caddelerde yapılan hububat ve diğer halk sağlığını ilgilendiren ticari faaliyetlerin İlçemiz dışında Belediyemizce gösterilecek yer dahilinde sürdürülmesi ve İlçemiz Yeşilova caddesi üzerinde satış bürosu olarak faaliyette kalması ve diğer tüm ara sokak ve caddelerin ticari alan dışına alınmasını istediğini bildirdi Meclis Başkanı Meclis Üyesi Ali İhsan AVCI’nınteklifi olduğunu bildirdi. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini teklif ediyorum dedi. Meclis üyesi Veli ÖZGER’in çekimser oy kullandığı diğer Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:Meclis Başkanı; Belediye Meclisimizin 06.06.2013 tarih ve 56 sayılı meclis kararının İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün eş CSBM hususunun tekrar görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 6.maddesinin 06.06.2013 tarihinde ve 56 sayılı yazısı gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hazırlamış olduğu çizelgedeki isim ve numara olarak değişmesi olduğunu bildirdi. Meclis Başkanıoylamaya sunuyorum dedi;Meclis Üyesi Veli ÖZGER’in çekimser oy kullandığı ve Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:Meclis Başkanı ; Fen İşleri Müdürlüğünün 31.07.2013 tarih ve 72 sayılı müzekkeresinin görüşülmesini bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 7.maddesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 31.07.2013 tarihinde ve 72 sayılı müzekkeresinde Belediyemize ait Taşkırma İşletmesinde; toptan satış miktarı 50000 ton ve üzeri anlaşmalarda, sözleşme imzalama koşuluyla 0,5 kum çeşidinin ton cinsinden satış fiyatının KDV dahil 9,00TL’den satış yapılaması olduğunu bildirdi.Meclis Başkanı söz alanın olmadığını gördü. Kabul eden 1 kişi,Red eden 8 kişi, kabul eden Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER olduğu görülmüştür. Oy çokluğu ile Red edilmiştir.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:Meclis Başkanı ; MübetcelYURTSEVEN’in vermiş olduğu dilekçesinde Fatma ÖZEKİN’ e ait 16693 numaralı parselde yapılan 18 uygulaması neticesinde oluşan 112 ada 1 perseldeki 574 m2’lik arsanın 184/574miktarı tarafına tescil edildiği,oluşan bu arsada Belediye Tüzel Kişiliğine ait 207/574 hissenin tarafına verilmesi için Başkanlığımızca 17.09.2013 tarih ve 108 sayılı yazı ile Annesi Fatma ÖZEKİN ‘e yazılmıştır. Yazılan bu yazı neticesinde Belediye Tüzel Kişiliğine ait 103,50m2 si alınmıştır ve bedeli 1159,200 TL’dir. 17.01.1992 tarih ve 461860 nolu makbuzla Belediye Tahsilat Servisine ödendiği, aradan geçen zaman içinde 103,50 m2 hissemin tarafımıza devredilmediği,112 ada 1 parseldeki Belediye Tüzel Kişiliğine ait olan 207 m2’lik alanın 103,50 m2’sinin Fatma ÖZEKİN’in varislerine devredilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi olduğunu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 8. maddesinin Mübetcel YURTSEVEN’in vermiş olduğu dilekçesine istinaden bedeli ödenmiş olan 103,50 m2lik hisse tarafımıza devredilmediği, 112 ada 1 parseldeki Belediye Tüzel Kişiliğine ait olan 207 m2lik alanın 103,50 m2 sinin Fatma ÖZEKİN varislerine devredilmesi için satışını yapılarak mağduriyetinin giderilmesi olduğunu bildirdi.Meclis Başkanı ve Meclis Üyesi İsmail AKKAYA’nın önerisi üzerine ilgili kişinin sağ olduğundan kendisinin dilekçe vermesi gerektiğini dedi. Meclis Başkanı oylamaya sunuyorum dedi. Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:Meclis Başkanı;Yazı İşleri Müdürlüğü nün 29.08.2013 tarih ve 356 sayılı yazısı gereği, 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan genelgeye istinaden sözleşmeli Mühendis Fethiye AKTAR, tekniker Osman DEMİRAY, tekniker Selda BAYIR’ın II. Ve IV. sayılı cetveldeki boş kadro değişikliği ve Dolu-Boş kadro norm durumunun çizelgesinin hazırlanması olduğunu bildirdi. 

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 9. maddesinin Yazı işleri Müdürlüğünün 356 ayılı yazısının; sözleşmeli personellerin boş kadro ihdasının ve durumunun olduğunu bildirdi.

1-Fethiye AKTAR mühendis, mevcut kadrosu 8. derece istenilen kadro 5. derece

2-Osman DEMİRAY tekniker, mevcut kadrosu 10. derece istenilen kadro 5. Derece

3-Selda BAYIR tekniker mevcut kadrosu 10. derece istenilen kadro 7. Derece olarak değişiklik yapılması olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı Boş kadro değişiklik yapılmasını (II sayılı boş kadro değişikliği ve IV sayılı Boş-Dolu durumu) oylamaya sunuyorum dedi. Meclis üyesi Mehmet ÖZKILINÇ yokluğunda oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:(Meclis Başkanı Nurettin ÖNEY’in vermiş olduğu dilekçesindeBelediye Tüzel Kişiliğine ait Soğuk Hava Deposunu 30(otuz) yıllığına kiralamak istediğini ve ayni hak tesisini taahhüt ettiğini bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı gündemin 10. MaddesininBelediye Tüzel Kişiliğine ait Soğuk Hava Deposunu 30(otuz) yıllığına 2886 S.İ.K. gereğince ayni hak istenilmesi koşulu ile 30 (otuz) yıllığına kira verilmesi hususunun olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imari anlamda araştırma yapılması için kroki vs. hazırlanması ve bir sonraki toplandı da görüşülmek üzere oylamaya sunuyorum dedi. Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 11. MADDESİ:Meclis Başkanı ; Fen İşleri Müdürlüğünün 05.09.2013tarih ve 82 sayılı yazısı olduğu bildirdi.

KARAR: Meclis Başkanı Meclisimizin 07.03.2013 tarihli ve 29 nolu kararın çizelgesinin KDV Dahil olarak hazırlanmasını oylamaya sunuyorum dedi. Meclis Üyesi Mehmet ÖZKILINÇ’ın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

33 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?